ശിവഭക്തി കല്പലതികാ സ്തോത്രം

Shiva Bhakti Kalpa Latika Stotram


ശിവായ നമഃ || 

ശിവഭക്തികല്പലതികാസ്തോത്രം

ശ്രീകാന്തപദ്മജമുഖൈര്ഹൃദി ചിന്തനീയം 
ശ്രീമത്ക്വ ശങ്കര ഭവച്ചരണാരവിന്ദം | 
ക്വാഹം തദേതദുപസേവിതുമീഹമാനോ 
ഹാ ഹന്ത കസ്യ ന ഭവാമ്യുപഹാസപാത്രം ||൧|| 

അദ്രാക്ഷമംഘ്രികമലം ന തവേതി യന്മേ
ദുഃഖം യദപ്യനവമൃശ്യ ദുരാത്മതാം സ്വാം | 
പാദാംബുജം തവ ദിദൃക്ഷ ഇതീദൃഗാഗഃ 
പാതോഽനലേ പ്രതികൃതിര്ഗിരിശൈതയോര്മേ ||൨|| 

ദൗരാത്മ്യതോ മമ ഭവത്പദദര്ശനേച്ഛാ 
മന്തുസ്തഥാപി തവ സാ ഭജനാത്മികേതി | 
സ്യാദീശിതുര്മയി ദയൈവ ദയാമകാര്ര്ഷീ-
രശ്മാദിഭിഃ പ്രഹൃതവത്സു ന കിം വിഭോ ത്വം ||൩||

ദുഃഖാനലോദരനിപാതനധൂര്വദേഷ്വേ-
ഷ്വര്ഥാംഗനാസുത മുഖേഷ്വനുരാഗ ആഗഃ | 
സ്യാത്തേ രുഷേ തവ ദയാലുതയാ ത്വദാന-
ത്യാദ്യൈര്വിഭോ തദവധൂയ ബിഭര്ഷി ചാസ്മാന് ||൪|| 

ഈശാന രക്ഷിതുമിമാന്യദപേക്ഷസേ ത്വം 
നത്യാദികം തദപനേതുമതിപ്രസംഗം | 
കിം ഹീയതേ തദനുപാധികൃപാലുതാ തേ 
സംവിത്സുഖസ്യ ന ഹി തേ പ്രിയമപ്രിയം വാ ||൫|| 

അപ്യാഹര പ്രഹര സംഹര വാഗ്വദസ്യ 
ത്രാതാസ്യുപാത്തമമുനാ മമ നാമ ഹീതി | 
ഏവം വിഭോ തനുഭൃതാമവനേഽപ്യുപായാ-
ന്വേഷീ കഥം പരമകാരുണികോഽസി ന ത്വം ||൬|| 

ത്രാതാ ദയാജലനിധിഃ സ്മൃതിമാത്രലഭ്യഃ 
ക്ഷന്താഽഽഗസാമിതി ഭവദ്യശസാ ഹൃതാത്മാ | 
സ്വാമസ്മരന്ബത മലീമസതാമലജ്ജോ 
ഭക്തിം ഭവത്യഭിലഷാമി ധിഗസ്തു യന്മാം ||൭|| 

ശര്മാപ്തിരാര്തിവിഹതിശ്ച ഭവത്പ്രസാദം 
ശംഭോര്വിനാ ന ഹി നൃണാം സ ച നാന്തരാ യാം | 
യസ്യാം വിധിഃ ശ്വഭുഗപി ക്ഷമതേ സമം താം 
ത്വദ്ഭക്തിമിച്ഛതു ന കഃ സ്വവിനാശഭീരുഃ ||൮|| 

ഭക്തിര്വിഭാത്യയി മഹത്യപരം തു ഫല്ഗ്വി-
ത്യേവം ഗ്രഹോ നനു ഭവത്കൃപയൈവ ലഭ്യഃ | 
ലബ്ധസ്ത്വസൗ ഫലമമുഷ്യ ലഭേ ന കിം വാ 
താം ഹന്ത തേ തദയശോ മമ ഹൃദ്രുജാ ച ||൯|| 

ത്വദ്ഭക്ത്യസംഭവശുചം പ്രതികാരശൂന്യാ-
മന്തര്വഹന്നിഖിലമീശ സുഖം ച ദുഃഖം | 
ഉദ്ബന്ധലഗ്ന ഇവ ദുഃഖതയൈവ മന്യേ 
സന്താന്യതീതി മയി ഹന്ത കദാ ദയേഥാഃ ||൧൦|| 

ഭക്തിം ഭവത്യവിഹിതാം വഹതസ്തു തദ്വി-
ശേഷോപലംഭവിരഹാഹിതമസ്തു ദുഃഖം | 
തസ്യാഃ പ്രതീപതതിഭിര്ഹതിജം കഥം വാ 
ദുഃഖം സഹേ മയി കദേശ കൃപാ ഭവേത്തേ ||൧൧|| 

ലഗ്നഃ കൃതാന്തവദനേഽസ്മി ലഭേ ച നാദ്യാ-
പ്യച്ഛാം രതിം ത്വയി ശിവേത്യവസീദതോ മേ | 
ത്വദ്വിസ്മൃതിം കുവിഷയാഭിരതിപ്രചാരൈ-
സ്തന്വന് ഹി മാം ഹസപദം തനുഷേ ബ്രുവേ കിം ||൧൨|| 

ബദ്ധസ്പൃഹം രുചിരകാഞ്ചനഭൂഷണാദൗ 
ബാലം ഫലാദിഭിരിവ ത്വയി ഭക്തിയോഗേ| 
ആശാഭരാകുലമഹോ കരുണാനിധേ മാ-
മര്ഥാന്തരൈര്ഹൃതധിയം കുരുഷേ കിമേവം ||൧൩|| 

തിക്തഗ്രഹോഽധി മധുരം മധുരഗ്രഹോഽധി 
തിക്തം യഥാ ഭുജഗദഷ്ടതനോസ്തഥാഽഹം | 
ത്വയ്യസ്തരക്തിരിതരത്ര തു ഗാഢമഗ്നഃ 
ശോച്യോഽശ്മനോഽപി ഹി ഭവാമി കിമന്യദീശ ||൧൪|| 

ത്വത്സംസ്മൃതി ത്വദഭിധാനസമീരണാദി
സംഭാവനാസ്പദമമീ മമ സന്തു ശോകാഃ | 
മാ സന്തു ച ത്വദനുഷക്തിമുഷഃ പ്രഹര്ഷാ 
മാ ത്വത്പുരഃ സ്ഥിതിപുഷേശ ദ്രുശാഽനുപശ്യ ||൧൫|| 

സംപാതനം നനു സുഖേഷു നിപാതനം വാ 
ദുഃഖേഷ്വഥാന്യദപി വാ ഭവദേകതാനം | 
യത്കല്പയേര്നനു ധിയാ ശിവ തദ്വിധേഹി 
നാവൈമ്യഹം മമ ഹിതം ശരണം ഗതസ്ത്വാം ||൧൬||

ദുഃഖം പ്രദിത്സുരയി മേ യദി ന പ്രദദ്യാ 
ദുഃഖാപഹം പുരഹര ത്വയി ഭക്തിയോഗം | 
ത്വദ്ഭക്ത്യലാഭപരിചിന്തനസംഭവം മേ 
ദുഃഖം പ്രദേഹി തവ കഃ പുനരത്ര ഭാരഃ ||൧൭|| 

ഭക്തയാ ത്വയീശ കതി നാശ്രുപരീതദ്ദഷ്ട്യാ 
സഞ്ജാതഗദ്ഗദഗിരോത്പുളകാംഗയഷ്ട്യാ | 
ധന്യാഃ പുനന്തി ഭുവനം മമ സാ ന ഹീതി 
ദുഃഖേഽപി കാ നു തവ ദുര്ലഭതാ വിധിത്സാ ||൧൮|| 

ത്വദ്ഭക്തിരേവ തദനവാപ്തിശുഗപ്യുദാരാ 
ശ്രീഃ സാ ച താവക ജനാശ്രയണേ ച ലഭ്യാ| 
ഉല്ലംഘ്യ താവകജനാന് ഹി തദര്ഥനാഗ-
സ്ത്വയ്യാഃ സഹസ്വ തദിദം ഭഗവന്നമസ്തേ ||൧൯|| 

സേവാ ത്വദാശ്രയവതാം പ്രണയശ്ച തേഷു 
സിധ്യേദ്ദൃഢോ മമ യഥാശു തഥാ ദയാര്ദ്രാം | 
ദൃഷ്ടിം തവാര്പയ മയീശ ദയാംബുരാശേ 
മൈവം വിഭോ വിമുഖതാ മയി ദീനബന്ധോ ||൨൦|| 

ഗൗരീസഖം ഹിമകരപ്രഭമംബുദാഭം 
ശ്രീജാനി വാ ശിവവപുസ്തവ തജ്ജുഷോ യേ || 
തേ ത്വാം ശ്രിതാ വഹസി മുര്ധ്നി തദംഘ്രിരേണും 
തത്സേവനം മമ കഥം നു ദയാം വിനാ തേ ||൨൧|| 

ത്വദ്ഭക്തികല്പലതികാം കൃപയാഽര്പയേശ 
മച്ചിത്തസീമ്നി ഭവദീയകഥാസുധാഭിഃ | 
താം വര്ധയ ത്വദനുരാഗഫലാഢ്യമൗലിം 
തന്മൂല ഏവ ഖലു മുക്തിഫലം ചകാസ്തി ||൨൨|| 

നിഃസ്വോ ധനാഗമ ഇവ ത്വദുപാശ്രിതാനാം 
സന്ദര്ശനേ പ്രമുദിതസ്ത്വയി സാന്ദ്രഹാര്ദഃ | 
ആലോകയന് ജഗദശേഷമിദം ഭവന്തം 
കാര്യസ്ത്വയേശ കൃപയാഽഹമപാസ്തഖേദഃ ||൨൩|| 

യോ ഭക്തികല്പലതികാഭിധമിന്ദുമൗലേ-
രേവം സ്തവം പഠതി തസ്യ തദൈവ ദേവഃ | 
തുഷ്ടഃ സ്വഭക്തിമഖിലേഷ്ടദുഹം ദദാതി 
യാം പ്രാപ്യ നാരദമുഖൈരുപയാതി സാമ്യം ||൨൪|| 

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യ ശ്രീമദഭിനവ- 
നൃസിംഹഭാരതീസ്വാമിവിരചിതം ശിവഭക്തികല്പലതികാസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page