ശംഭുസ്തവഃ

Shambhustavah


ശിവായ നമഃ || 

ശംഭുസ്തവഃ |  

കൈലാസശൈലനിലയാത്കലികല്മഷഘ്നാ-
ച്ചന്ദ്രാര്ധഭൂഷിതജടാദ്വടമൂലവാസാത് | 
നമ്രോത്തമാംഗവിനിവേശിതഹസ്തപദ്മാ-
ച്ഛംഭോഃ പരം കിമപി ദൈവമഹം ന ജാനേ ||൧||  

നാകാധിനാഥകരപല്ലവസേവിതാംഘ്രേര്- 
നാഗാസ്യഷണ്മുഖവിഭാസിതപാര്ശ്വഭാഗാത് | 
നിര്വ്യാജപൂര്ണകരുണാന്നിഖിലാമരേഡ്യാ-
ച്ഛംഭോഃ പരം കിമപി ദൈവമഹം ന ജാനേ ||൨||  

മൗനീന്ദ്രരക്ഷണകൃതേ ജിതകാലഗര്വാത്-
പാപാബ്ധിശോഷണവിധൗ ജിതവാഡവാഗ്നേഃ| 
മാരാംഗഭസ്മപരിലേപനശുക്ലഗാത്രാ-
ച്ഛംഭോഃ പരം കിമപി ദൈവമഹം ന ജാനേ ||൩|| 

വിജ്ഞാനമുദ്രിതകരാച്ഛരദിന്ദുശുഭ്രാ-
ദ്വിജ്ഞാനദാനനിരതാജ്ജഡപംക്തയേഽപി | 
വേദാന്തഗേയചരണാദ്വിധിവിഷ്ണുസേവ്യാ-
ച്ഛംഭോഃ പരം കിമപി ദൈവമഹം ന ജാനേ ||൪|| 

ഇതി ശംഭുസ്തവഃ സംപൂര്ണഃ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page