പരമാത്മാഷ്ടകം

Paramatma Ashtakam


ശിവായ നമഃ || 

പരമാത്മാ അഷ്ടകം |

പരമാത്മംസ്തവ പ്രാപ്തൗ കുശലോഽസ്മി ന സംശയഃ | 
തഥാപി മേ മനോ ദുഷ്ടം ഭോഗേഷു രമതേ സദാ ||൧|| 

യദാ യദാ തു വൈരാഗ്യം ഭോഗേഭ്യശ്ച കരോമ്യഹം | 
തദൈവ മേ മനോ മൂഢം പുനര്ഭോഗേഷു ഗച്ഛതി ||൨|| 

ഭോഗാന്ഭുക്ത്വാ മുദം യാതി മനോ മേ ചഞ്ചലം പ്രഭോ | 
തവ സ്മൃതി യദാ യാതി തദാ യാതി ബഹിര്മുഖം ||൩|| 

പ്രത്യഹം ശാസ്ത്രനിചയം ചിന്തയാമി സമാഹിതഃ | 
തഥാപി മേ മനോ മൂഢം ത്യക്ത്വാ ത്വാം ഭോഗമിച്ഛതി ||൪|| 

ശോകമോഹൗ മാനമദൗ തവാജ്ഞാനാദ്ഭവന്തി വൈ | 
യദാ ബുദ്ധിപഥം യാസി യാന്തി തേ വിലയം തദാ ||൫|| 

കൃപാം കുരു തഥാ നാഥ ത്വയി ചിത്തം സ്ഥിരം യഥാ | 
മമ സ്യാജ്ജ്ഞാനസംയുക്തം തവ ധ്യാനപരായണം ||൬|| 

മായയാ തേ വിമൂഢോഽസ്മി ന പശ്യാമി ഹിതാഹിതം | 
സംസാരാപാരപാഥോധൗ പതിതം മാം സമുദ്ധര ||൭|| 

പരമാത്മംസ്ത്വയി സദാ മമ സ്യാന്നിശ്ചലാ മതിഃ | 
സംസാരദുഃഖഗഹനാത്ത്വം സദാ രക്ഷകോ മമ ||൮|| 

പരാത്മന ഇദം സ്തോത്രം മോഹവിച്ഛേദകാരകം | 
ജ്ഞാനദം ച ഭവേന്നൃണാം യോഗാനന്ദേന നിര്മിതം ||൯|| 

ഇതി ശ്രീയോഗാനന്ദതീര്ഥവിരചിതം പരമാത്മാഷ്ടകം സംപൂര്ണം ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page