കല്കികൃതം ശിവസ്തോത്രം

Kalkikrutam Shivastotram


ശിവായ നമഃ || 

കല്കി കൃതം ശിവ സ്തോത്രം

ഗൗരീനാഥം വിശ്വനാഥം ശരണ്യം ഭൂതാവാസം വാസുകീകണ്ഠഭൂഷം | 
ത്ര്യക്ഷം പഞ്ചാസ്യാദിദേവം പുരാണം വന്ദേ സാന്ദ്രാനന്ദസന്ദോഹദക്ഷം || ൧|| 

യോഗാധീശം കാമനാശം കരാളം ഗംഗാസംഗക്ലിന്നമൂര്ധാനമീശം | 
ജടാജൂടാടോപരിക്ഷിപ്തഭാവം മഹാകാലം ചന്ദ്രഭാലം നമാമി ||൨|| 

ശ്മശാനസ്ഥം ഭൂതവേതാളസംഗം നാനാശസ്ത്രൈഃ ഖഡ്ഗശൂലാദിഭിശ്ച | 
വ്യഗ്രാത്യുഗ്രാ ബാഹവോ ലോകനാശേ യസ്യ ക്രോധോദ്ഭൂതലോകോഽസ്തമേതി ||൩|| 

യോ ഭൂതാദിഃ പഞ്ചഭൂതൈഃ സിസൃക്ഷുസ്തന്മാത്രാത്മാ കാലകര്മസ്വഭാവൈഃ  | 
പ്രഹൃത്യേദം പ്രാപ്യ ജീവത്വമീശോ ബ്രഹ്മാനന്ദേ ക്രീഡതേ തം നമാമി ||൪|| 

സ്ഥിതോ വിഷ്ണുഃ സര്വജിഷ്ണുഃ സുരാത്മാ ലോകാന്സാധൂന്ധര്മസേതൂന്ബിഭര്തി | 
ബ്രഹ്മാദ്യംശേ യോഽഭിമാനീ ഗുണാത്മാ ശബ്ദാദ്യംഗൈസ്തം പരേശം നമാമി || ൫|| 

യസ്യാജ്ഞയാ വായവോ വാന്തി ലോകേ ജ്വലത്യഗ്നിഃ സവിതാ യാതി തപ്യന് | 
ശീതാംശുഃ ഖേ താരകാസംഗ്രഹശ്ച പ്രവര്തന്തേ തം പരേശം പ്രപദ്യേ ||൬|| 

യസ്യ ശ്വാസാത്സര്വധാത്രീ ധരിത്രീ ദേവോ വര്ഷത്യംബു കാലഃ പ്രമാതാ | 
മേരുര്മധ്യേ ഭുവനാനാം ച ഭര്താ തമീശാനം വിശ്വരൂപം നമാമി ||൭|| 

ഇതി ശ്രീകല്കിപുരാണേ കല്കികൃതം ശിവസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page