ദാരിദ്ര്യ ദഹന ശിവ സ്തോത്രം

Daridrya Dahana Shiva Stotram


ശിവായ നമഃ || 

ദാരിദ്ര്യദഹനശിവസ്തോത്രം

വിശ്വേശ്വരായ നരകാര്ണവതാരണായ കര്ണാമൃതായ ശശിശേഖരധാരണായ | 
കര്പൂരകാന്തിധവളായ ജടാധരായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ ||൧|| 

ഗൗരിപ്രിയായ രജനീശകലാധരായ കാലാന്തകായ ഭുജഗാധിപകങ്കണായ | 
ഗംഗാധരായ ഗജരാജവിമര്ദനായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ ||൨|| 

ഭക്തിപ്രിയായ ഭയരോഗഭയാപഹായ ഉഗ്രായ ദുര്ഗഭവസാഗരതാരണായ | 
ജ്യോതിര്മയായ ഗുണനാമസുനൃത്യകായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ ||൩|| 

ചര്മാംബരായ ശവഭസ്മവിലേപനായ ഭാലേക്ഷണായ മണികുണ്ഡലമണ്ഡിതായ | 
മഞ്ജീരപാദയുഗളായ ജടാധരായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ ||൪|| 

പഞ്ചാനനായ ഫണിരാജവിഭൂഷണായ ഹേമാംശുകായ ഭുവനത്രയമണ്ഡിതായ | 
ആനന്ദഭൂമിവരദായ തമോമയായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ || ൫|| 

ഭാനുപ്രിയായ ഭവസാഗരതാരണായ കാലാന്തകായ കമലാസനപൂജിതായ | 
നേത്രത്രയായ ശുഭലക്ഷണലക്ഷിതായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ ||൬|| 

രാമപ്രിയായ രഘുനാഥവരപ്രദായ നാഗപ്രിയായ നരകാര്ണവ താരണായ | 
പുണ്യേഷു പുണ്യഭരിതായ സുരാര്ചിതായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ ||൭|| 

മുക്തേശ്വരായ ഫലദായ ഗണേശ്വരായ ഗീതപ്രിയായ വൃഷഭേശ്വരവാഹനായ | 
മാതംഗചര്മവസനായ മഹേശ്വരായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ ||൮|| 

വസിഷ്ഠേന കൃതം സ്തോത്രം സര്വരോഗനിവാരണം | 
സര്വസംപത്കരം ശീഘ്രം പുത്രപൗത്രാദിവര്ധനം | 
ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേന്നിത്യം സ ഹി സ്വര്ഗമവാപ്നുയാത് ||൯|| 

ഇതി ശ്രീവസിഷ്ഠവിരചിതം ദാരിദ്ര്യദഹനശിവസ്തോത്രം സംപൂര്ണം || 

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page