ഭക്തശരണസ്തോത്രം

Bhakta Sharana Stotram


ശിവായ നമഃ || 

ഭക്ത ശരണ സ്തോത്രം

ആര്ദ്രാന്തഃകരണസ്ത്വം യസ്മാദീശാന ഭക്തവൃന്ദേഷു | 
ആര്ദ്രോത്സവപ്രിയോഽതഃ ശ്രീകണ്ഠാത്രാസ്തി നൈവ സന്ദേഹഃ ||൧|| 

ദ്രഷ്ടൃംസ്തവോത്സവസ്യ ഹി ലോകാന്പാപാത്തഥാ മൃത്യോഃ | 
മാ ഭീരസ്ത്വിതി ശംഭോ മധ്യേ തിര്യഗ്ഗതാഗതൈര്ബ്രൂഷേ ||൨|| 

പ്രകരോതി കരുണായാര്ദ്രാന് ശംഭുര്നമ്രാനിതി പ്രബോധായ | 
ഘര്മോഽയം കില ലോകാനാര്ദ്രാന് കുരുതേഽദ്യ ഗൗരീശ ||൩|| 

ആര്ദ്രാനടേശസ്യ മനോഽബ്ജവൃത്തിരിത്യര്ഥസംബോധകൃതേ ജനാനാം | 
ആര്ദ്രര്ക്ഷ ഏവോത്സവമാഹ ശസ്തം പുരാണജാലം തവ പാര്വതീശ ||൪|| 

വാണാര്ചനേ ഭഗവതഃ പരമേശ്വരസ്യ 
പ്രീതിര്ഭവേന്നിരുപമേതി യതഃ പുരാണൈഃ 
സംബോധ്യതേ പരശിവസ്യ തതഃ കരോതി 
ബാണാര്ചനം ജഗതി ഭക്തിയുതാ ജനാലിഃ||൫|| 

യഥാന്ധകം ത്വം വിനിഹത്യ ശീഘ്രം 
ലോകസ്യ രക്ഷാമകരോഃ കൃപാബ്ധേ | 
തഥാജ്ഞതാം മേ വിനിവാര്യ ശീഘ്രം 
വിദ്യാം പ്രയച്ഛാശു സഭാധിനാഥ ||൬|| 

ഇതി ഭക്തശരണസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page