ಶಿವಷಡಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Shiva Shadakshara Stotram


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 

ಶಿವಷಡಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಓಂಕಾರಂ ಬಿನ್ದುಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಯೋಗಿನಃ | 
ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೧|| 

ನಮನ್ತಿ ಋಷಯೋ ದೇವಾ ನಮನ್ತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ | 
ನರಾ ನಮನ್ತಿ ದೇವೇಶಂ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೨|| 

ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾಧ್ಯಾನ ಪರಾಯಣಮ್ | 
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ ಮಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೩|| 

ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಮ್ | 
ಶಿವಮೇಕಪದಂ ನಿತ್ಯಂ ಶಿಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೪|| 

ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಣ್ಠಭೂಷಣಮ್ | 
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ದೇವಂ ವಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೫|| 

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ದೇವಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ | 
ಯೋ ಗುರುಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೬|| 

ಷಡಕ್ಷರಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ | 
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||೭|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಶಿವಷಡಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ || 


Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page