ಶ್ರೀಕಾಲಾನ್ತಕಾಷ್ಟಕಮ್

Shrikalantaka Ashtakam


ಶ್ರೀಕಾಲಾನ್ತಕ ಅಷ್ಟಕಮ್

ಕಮಲಾಪತಿಮುಖಸುರವರಪೂಜಿತ ಕಾಕೋಲಭಾಸಿತಗ್ರೀವ | 
ಕಾಕೋದರಪತಿಭೂಷಣ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೧|| 

ಕಮಲಾಭಿಮಾನವಾರಣದಕ್ಷಾಙ್ಘ್ರೇ ವಿಮಲಶೇಮುಷೀದಾಯಿನ್ | 
ನತಕಾಮಿತಫಲದಾಯಕ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೨|| 

ಕರುಣಾಸಾಗರ ಶಂಭೋ ಶರಣಾಗತಲೋಕರಕ್ಷಣಧುರೀಣ | 
ಕಾರಣ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೩|| 

ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಣದಕ್ಷ ಪ್ರಣವಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪರ್ವತಾವಾಸ | 
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ತವ ಪದಾಬ್ಜೇ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ  ||೪|| 

ಮನ್ದಾರನತಜನಾನಾಂ ವೃನ್ದಾರಕವೃನ್ದಗೇಯಸುಚರಿತ್ರ | 
ಮುನಿಪುತ್ರಮೃತ್ಯುಹಾರಿನ್ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೫|| 

ಮಾರಾರಣ್ಯದವಾನಲ ಮಾಯಾವಾರೀನ್ದ್ರಕುಂಭಸಞ್ಜಾತ | 
ಮಾತಙ್ಗಚರ್ಮವಾಸಃ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೬|| 

ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಭಾನೋ ಮೋದಿತಗಿರಿಜಾಮನಃಸರೋಜಾತ | 
ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೭|| 

ವಿದ್ಯಾನಾಯಕ ಮಹ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಂ ದತ್ತ್ವಾ ನಿವಾರ್ಯ ಚಾವಿದ್ಯಾಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಧರಾದಿಸೇವಿತ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೮||

ಕಾಲಾನ್ತಕಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತಿ ಜನೋ ಯಃ ಕೃತಾದರೋ ಲೋಕೇ
ಕಾಲಾನ್ತಕಪ್ರಸಾದಾತ್ಕಾಲಕೃತಾ ಭೀರ್ನ ಸಂಭವೇತ್ತಸ್ಯ ||೯|| 

ಇತಿ ಕಾಲಾನ್ತಕಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page