ಶಿವಪಞ್ಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Shivapanchakshara Stotram


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 

ಶಿವಪಞ್ಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಾಗೇನ್ದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ 
ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ | 
ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ 
ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||*೧|| 

ಮನ್ದಾಕಿನೀಸಲಿಲಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಯ 
ನನ್ದೀಶ್ವರಪ್ರಮಥನಾಥಮಹೇಶ್ವರಾಯ | 
ಮನ್ದಾರ ಮುಖ್ಯಬಹುಪುಷ್ಪಸುಪೂಜಿತಾಯ 
ತಸ್ಮೈ ಮಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೨|| 

ಶಿವಾಯ ಗೌರೀವದನಾಬ್ಜವೃನ್ದ ಸೂರ್ಯಾಯ 
ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ನಾಶಕಾಯ | 
ಶ್ರೀನೀಲಕಣ್ಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ  
ತಸ್ಮೈ ಶಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೩||

ವಸಿಷ್ಠಕುಂಭೋದ್ಭವಗೌತಮಾರ್ಯಮುನೀನ್ದ್ರದೇವಾರ್ಚಿತಶೇಖರಾಯ | 
ಚದ್ರಾರ್ಕ ವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಯ ತಸ್ಮೈ ವಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೪||

ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ಪಿನಾಕಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ | 
ದಿವ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಯಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೫|| 

ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ | 
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||೬|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶಿವಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ || 

(*೧-ಅಸ್ಯಾಗ್ರೇ ’ಆಸಮಾಪ್ತಂ’ ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಶ್ಲೋಕಾಃ ಕ್ವಚಿದ್ದ್ರುಶ್ಯನ್ತೇ |)

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page