ಶಿವಭುಜಙ್ಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರಮ್

Shivabhujanga Prayata Stotram


ಶಿವಭುಜಙ್ಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಯದಾ ದಾರುಣಾಭಾಷಣಾ ಭೀಷಣಾ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯನ್ತ್ಯುಪಾನ್ತೇ ಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ದೂತಾಃ |
ತದಾ ಮನ್ಮನಸ್ತ್ವತ್ಪದಾಂಭೋರುಹಸ್ಥಂ ಕಥಂ ನಿಶ್ಚಲಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಶಂಭೋ ||೧|| 

ಯದಾ ದುರ್ನಿವಾರವ್ಯಥೋಽಹಂ ಶಯನೋ ಲುಠನ್ನಿಃಶ್ವಸನ್ನಿಃಸೃತಾವ್ಯಕ್ತವಾಣಿಃ | 
ತದಾ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಜಲಾಲಙ್ಕೃತಂ ತೇ ಜಟಾಮಣ್ಡಲಂ ಮನ್ಮನೋಮನ್ದಿರಂ ಸ್ಯಾತ್ ||೨|| 

ಯದಾ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಾದಯೋ ಮತ್ಸಕಾಶೇ ರುದನ್ತ್ಯಸ್ಯ ಹಾ ಕೀದೃಶೀಯಂ ದಶೇತಿ | 
ತದಾ ದೇವದೇವೇಶ ಗೌರೀಶ ಶಂಭೋ ನಮಸ್ತೇ ಶಿವಾಯೇತ್ಯಜಸ್ರಂ ಬ್ರವಾಣಿ ||೩|| 

ಯದಾ ಪಶ್ಯತಾಂ ಮಾಮಸೌ ವೇತ್ತಿ ನಾಸ್ಮಾನಯಂ ಹಾಸ ಏವೇತಿ ವಾಚೋ ವದೇಯುಃ | 
ತದಾ ಭೂತಿಭೂಷಂ ಭುಜಙ್ಗಾವನದ್ಧಂ ಪುರಾರೇ ಭವನ್ತಂ ಸ್ಫುಟಂ ಭಾವಯೇಯಮ್ ||೪|| 

ಯದಾ ಪಾರಮಚ್ಛಾಯಮಸ್ಥಾನಮದ್ಭಿರ್ಜನೈರ್ವಾ ವಿಹೀನಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ದೂರಮ್ | 
ತದಾ ತಂ ನಿರುನ್ಧನ್ ಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಂ ಮಹಾದೇವ ಮಹ್ಯಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ||೫|| 

ಯದಾ ರೌರವಾದೇಏನ್ ಸ್ಮರನ್ನೇವ ಭೀತ್ಯಾ ವ್ರಜಾಮ್ಯೇವ ಮೋಹಂ ಪತಿಷ್ಯಾಮಿ ಘೋರೇ| 
ತದಾ ಮಾಮಹೋ ನಾಥ ಕಸ್ತಾರಯಿಷ್ಯತ್ಯನಾಥಂ ಪರಾಧೀನಮರ್ಧೇನ್ದುಮೌಲೇ ||೬|| 

ಯದಾ ಶ್ವೇತಪತ್ರಾಯತಾಲಙ್ಘ್ಯಶಕ್ತೇ ಕೃತಾನ್ತಾದ್ಭಯಂ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವಾತ್ |
ತದಾ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾನ್ಯಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪಾತಾರಮೇತಾದೃಶಂ ಮೇ ||೭|| 

ಇದಾನೀಮಿದಾನೀಂ ಮತಿರ್ಮೇ ಭವಿತ್ರೀತ್ಯಹೋ ಸನ್ತತಂ ಚಿನ್ತಯಾ ಪೀಡಿತೋಽಸ್ಮಿ | 
ಕಥಂ ನಾಮ ಮಾ ಭೂನ್ಮನೋವೃತ್ತಿರೇಷಾ ನಮಸ್ತೇ ಗತೀನಾಂ ಗತೇ ನೀಲಕಣ್ಠ ||೮|| 

ಅಮರ್ಯಾದಮೇವಾಮುಮಾಬಾಲವೃದ್ಧಂ ಹರನ್ತಂ ಕೃತಾನ್ತಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾಸ್ಮಿ ಭೀತಃ | 
ಸ್ತುತೌ ತಾವದಸ್ಯಾಂ ತವೈವ ಪ್ರಸಾದಾದ್ಭವಾನೀಪತೇ ನಿರ್ಮಯೋಽಹಂ ಭವಾನಿ ||೯|| 

ಜರಾಜನ್ಮಗರ್ಭಾಧಿವಾಸಾದಿದುಃಖಾನ್ಯಸಹ್ಯಾನಿ ಜಹ್ಯಾಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೇನ | 
ಭವನ್ತಂ ವಿನಾ ಮೇ ಗತಿರ್ನೈವ ಶಂಭೋ ದಯಾಳೋ ನ ಜಾಗರ್ತಿ ಕಿಂ ವಾ ದಯಾ ತೇ ||೧೦|| 

ಶಿವಾಯೇತಿ ಶಬ್ದೋ ನಮಃಪೂರ್ವ ಏಷ ಸ್ಮರನ್ಮುಕ್ತಿಕೃನ್ಮೃತ್ಯುಹಾ ತತ್ತ್ವವಾಚೀ | 
ಮಮೇಶಾನ ಮಾಗಾನ್ಮನಸ್ತೋ ವಚಸ್ತಃ ಸದಾ ಮಹ್ಯಮೇತತ್ಪ್ರದಾನಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ||೧೧|| 

ತ್ವಮಪ್ಯಂಬ ಮಾಂ ಪಶ್ಯ ಶೀತಾಂಶುಮೌಲಿಪ್ರಿಯೇ ಭೇಷಜಂ ತ್ವಂ ಭವವ್ಯಾಧಿಶಾನ್ತ್ಯೈ|
ಬೃಹತ್ಕ್ಲೇಶಭಾಜಂ ಪದಾಂಭೋಜಪೋತೇ ಭವಾಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಂ ನಯಸ್ವಾದ್ಯ ಪಾರಮ್ ||೧೨|| 

ಅನೇನ ಸ್ತವೇನಾದರಾದಮ್ಬಿಕೇಶ ಪರಾಂ ಭಕ್ತಿಮಾತನ್ವತಾ ಯೇ ನಮನ್ತಿ | 
ಮೃತೌ ನಿರ್ಭಯಾಸ್ತೇ ಹ್ಯನನ್ತಂ ಲಭನ್ತೇ ಹೃದಂಭೋಜಮಧ್ಯೇ ಸಮಾಸೇಏನಮೇಏಶಂ ||೧೩ ||

ಅಕಣ್ಠೇ ಕಳಙ್ಕಾದನಙ್ಗೇ ಭುಜಙ್ಗಾದಪಾಣೋಉ ಕಪಾಲಾದಭಾಲೇಽನಲಾಕ್ಷಾತ್ | 
ಅಮೌಲೌ ಶಶಾಙ್ಕಾದಹಂ ದೇವಮನ್ಯಂ ನ ಮನ್ಯೇ ನ ಮನ್ಯೇ ನ ಮನ್ಯೇ ನ ಮನ್ಯೇ ||೧೪|| 

ಕಿರೀಟೇ ನಿಶೀಶೋ ಲಲಾಟೇ ಹುತಾಶೋ ಭುಜೇ ಭೋಗಿರಾಜೋ ಗಳೇ ಕಾಲಿಮಾ ಚ | 
ತನೌ ಕಾಮಿನೀ ಯಸ್ಯ ತುಲ್ಯಂ ನ ದೇವಂ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ||೧೫|| 

ಅಯಂ ದಾನಕಾಲಸ್ತ್ವಹಂ ದಾನಪಾತ್ರಂ ಭವಾನೇವ ದಾತಾ ತ್ವದನ್ಯಂ ನ ಯಾಚೇ | 
ಭವದ್ಭಕ್ತಿಮೇವ ಸ್ಥಿರಾಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಕೃಪಾಶೀಲ ಶಂಭೋ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ||೧೬| 

ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವಾದನ್ಯಥಾ ದೈವತಂ ನಾಭಿಜಾನೇ | 
ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಗಿರೀಶ ತ್ರಿಶೂಲಿನ್ ತ್ವಯೀದಂ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಭಾತೀತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ||೧೭|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶಿವಭುಜಙ್ಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page