ಕಲ್ಕಿಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್

Kalkikrutam Shivastotram


ಕಲ್ಕಿ ಕೃತಂ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಗೌರೀನಾಥಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣ್ಯಂ ಭೂತಾವಾಸಂ ವಾಸುಕೀಕಣ್ಠಭೂಷಮ್ | 
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಾದಿದೇವಂ ಪುರಾಣಂ ವನ್ದೇ ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದಸನ್ದೋಹದಕ್ಷಮ್ ||೧|| 

ಯೋಗಾಧೀಶಂ ಕಾಮನಾಶಂ ಕರಾಳಂ ಗಙ್ಗಾಸಙ್ಗಕ್ಲಿನ್ನಮೂರ್ಧಾನಮೀಶಮ್| 
ಜಟಾಜೂಟಾಟೋಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಭಾವಂ ಮಹಾಕಾಲಂ ಚನ್ದ್ರಭಾಲಂ ನಮಾಮಿ ||೨|| 

ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಂ ಭೂತವೇತಾಳಸಙ್ಗಂ ನಾನಾಶಸ್ತ್ರೈಃ ಖಡ್ಗಶೂಲಾದಿಭಿಶ್ಚ | 
ವ್ಯಗ್ರಾತ್ಯುಗ್ರಾ ಬಾಹವೋ ಲೋಕನಾಶೇ ಯಸ್ಯ ಕ್ರೋಧೋದ್ಭೂತಲೋಕೋಽಸ್ತಮೇತಿ ||೩|| 

ಯೋ ಭೂತಾದಿಃ ಪಞ್ಚಭೂತೈಃ ಸಿಸೃಕ್ಷುಸ್ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಕಾಲಕರ್ಮಸ್ವಭಾವೈಃ | 
ಪ್ರಹೃತ್ಯೇದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜೀವತ್ವಮೀಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೇ ಕ್ರೀಡತೇ ತಂ ನಮಾಮಿ ||೪|| 

ಸ್ಥಿತೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುಃ ಸುರಾತ್ಮಾ ಲೋಕಾನ್ಸಾಧೂನ್ಧರ್ಮಸೇತೂನ್ಬಿಭರ್ತಿ | 
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಂಶೇ ಯೋಽಭಿಮಾನೀ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಶಬ್ದಾದ್ಯಙ್ಗೈಸ್ತಂ ಪರೇಶಂ ನಮಾಮಿ ||೫|| 

ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ವಾಯವೋ ವಾನ್ತಿ ಲೋಕೇ ಜ್ವಲತ್ಯಗ್ನಿಃ ಸವಿತಾ ಯಾತಿ ತಪ್ಯನ್ | 
ಶೀತಾಂಶುಃ ಖೇ ತಾರಕಾಸಙ್ಗ್ರಹಶ್ಚ ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ ತಂ ಪರೇಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೬|| 

ಯಸ್ಯ ಶ್ವಾಸಾತ್ಸರ್ವಧಾತ್ರೀ ಧರಿತ್ರೀ ದೇವೋ ವರ್ಷತ್ಯಂಬು ಕಾಲಃ ಪ್ರಮಾತಾ | 
ಮೇರುರ್ಮಧ್ಯೇ ಭುವನಾನಾಂ ಚ ಭರ್ತಾ ತಮೀಶಾನಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ನಮಾಮಿ ||೭|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಕಿಪುರಾಣೇ ಕಲ್ಕಿಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page