ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗ ಸ್ಮರಣಮ್

Dvadasha Jyotirlinga Smaranam


ದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗಸ್ಮರಣಮ್

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸೋಮನಾಥಂ ಚ ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮ್ | 
ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾಕಾಳಮೋಙ್ಕಾರಮಮಲೇಶ್ವರಮ್ ||೧|| 

ಪರಲ್ಯಾಂ ವೈದ್ಯನಾಥಂ ಚ ಡಾಕಿನ್ಯಾಂ ಭೀಮಶಙ್ಕರಮ್ | 
ಸೇತುಬನ್ಧೇ ತು ರಾಮೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ದಾರುಕಾವನೇ ||೨|| 

ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ತು ವಿಶ್ವೇಶಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಗೌತಮೀತಟೇ | 
ಹಿಮಾಲಯೇ ತು ಕೇದಾರಂ ಘುಸೃಣೇಶಂ ಶಿವಾಲಯೇ ||೩|| 

ಏತಾನಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗಾನಿ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನರಃ | 
ಸಪ್ತಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ||೪|| 

ಇತಿ ದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗಸ್ಮರಣಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page