શ્રીકાલાન્તકાષ્ટકમ

Shrikalantaka Ashtakam


શ્રીકાલાન્તક અષ્ટકમ

કમલાપતિમુખસુરવરપૂજિત કાકોલભાસિતગ્રીવ | 
કાકોદરપતિભૂષણ કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૧|| 

કમલાભિમાનવારણદક્ષાઙ્ઘ્રે વિમલશેમુષીદાયિન | 
નતકામિતફલદાયક કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૨|| 

કરુણાસાગર શંભો શરણાગતલોકરક્ષણધુરીણ | 
કારણ સમસ્તજગતાં કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૩|| 

પ્રણતાર્તિહરણદક્ષ પ્રણવપ્રતિપાદ્ય પર્વતાવાસ | 
પ્રણમામિ તવ પદાબ્જે કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ  ||૪|| 

મન્દારનતજનાનાં વૃન્દારકવૃન્દગેયસુચરિત્ર | 
મુનિપુત્રમૃત્યુહારિન કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૫|| 

મારારણ્યદવાનલ માયાવારીન્દ્રકુંભસઞ્જાત | 
માતઙ્ગચર્મવાસઃ કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૬|| 

મોહાન્ધકારભાનો મોદિતગિરિજામનઃસરોજાત | 
મોક્ષપ્રદ પ્રણમતાં કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૭|| 

વિદ્યાનાયક મહ્યં વિદ્યાં દત્ત્વા નિવાર્ય ચાવિદ્યામ |
વિદ્યાધરાદિસેવિત કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૮||

કાલાન્તકાષ્ટકમિદં પઠતિ જનો યઃ કૃતાદરો લોકે
કાલાન્તકપ્રસાદાત્કાલકૃતા ભીર્ન સંભવેત્તસ્ય ||૯|| 

ઇતિ કાલાન્તકાષ્ટકં સંપૂર્ણમ ||

Back to gujariti Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page