શિવષડક્ષર સ્તોત્રમ

Shivamahimnah Stotram


શિવષડક્ષર સ્તોત્રમ

ઓંકારં બિન્દુસંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ | 
કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઓંકારાય નમો નમઃ ||૧|| 

નમન્તિ ઋષયો દેવા નમન્ત્યપ્સરસાં ગણાઃ | 
નરા નમન્તિ દેવેશં નકારાય નમો નમઃ ||૨|| 

મહાદેવં મહાત્માનં મહાધ્યાન પરાયણમ | 
મહાપાપહરં દેવં મકારાય નમો નમઃ ||૩|| 

શિવં શાન્તં જગન્નાથં લોકાનુગ્રહકારકમ | 
શિવમેકપદં નિત્યં શિકારાય નમો નમઃ ||૪|| 

વાહનં વૃષભો યસ્ય વાસુકિઃ કણ્ઠભૂષણમ | 
વામે શક્તિધરં દેવં વકારાય નમો નમઃ ||૫|| 

યત્ર યત્ર સ્થિતો દેવઃ સર્વવ્યાપી મહેશ્વરઃ | 
યો ગુરુઃ સર્વદેવાનાં યકારાય નમો નમઃ ||૬|| 

ષડક્ષરમિદં સ્તોત્રં યઃ પઠેચ્છિવસન્નિધૌ | 
શિવલોકમવાપ્નોતિ શિવેન સહ મોદતે ||૭|| 

ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે ઉમામહેશ્વરસંવાદે શિવષડક્ષરસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ || 

Back to gujariti Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page