શિવભક્તિ કલ્પ લતિકા સ્તોત્રમ

Shiva Bhakti Kalpa Latika Stotram


શિવભક્તિકલ્પલતિકાસ્તોત્રમ

શ્રીકાન્તપદ્મજમુખૈર્હૃદિ ચિન્તનીયં 
શ્રીમત્ક્વ શઙ્કર ભવચ્ચરણારવિન્દમ | 
ક્વાહં તદેતદુપસેવિતુમીહમાનો  
હા હન્ત કસ્ય ન ભવામ્યુપહાસપાત્રમ ||૧|| 

અદ્રાક્ષમઙ્ઘ્રિકમલં ન તવેતિ યન્મે
દુઃખં યદપ્યનવમૃશ્ય દુરાત્મતાં સ્વામ | 
પાદાંબુજં તવ દિદૃક્ષ ઇતીદૃગાગઃ 
પાતોઽનલે પ્રતિકૃતિર્ગિરિશૈતયોર્મે ||૨|| 

દૌરાત્મ્યતો મમ ભવત્પદદર્શનેચ્છા 
મન્તુસ્તથાપિ તવ સા ભજનાત્મિકેતિ | 
સ્યાદીશિતુર્મયિ દયૈવ દયામકાર્ર્ષી-
રશ્માદિભિઃ પ્રહૃતવત્સુ ન કિં વિભો ત્વમ ||૩||

દુઃખાનલોદરનિપાતનધૂર્વદેષવે-
ષ્વર્થાઙ્ગનાસુત મુખેષવનુરાગ આગઃ | 
સ્યાત્તે રુષે તવ દયાલુતયા ત્વદાન-
ત્યાદ્યૈર્વિભો તદવધૂય બિભર્ષિ ચાસ્માન ||૪|| 

ઈશાન રક્ષિતુમિમાન્યદપેક્ષસે ત્વં 
નત્યાદિકં તદપનેતુમતિપ્રસઙ્ગમ | 
કિં હીયતે તદનુપાધિકૃપાલુતા તે 
સંવિત્સુખસ્ય ન હિ તે પ્રિયમપ્રિયં વા ||૫|| 

અપ્યાહર પ્રહર સંહર વાગ્વદસ્ય 
ત્રાતાસ્યુપાત્તમમુના મમ નામ હીતિ | 
એવં વિભો તનુભૃતામવનેઽપ્યુપાયા-
ન્વેષી કથં પરમકારુણિકોઽસિ ન ત્વમ ||૬|| 

ત્રાતા દયાજલનિધિઃ સ્મૃતિમાત્રલભ્યઃ 
ક્ષન્તાઽઽગસામિતિ ભવદ્યશસા હૃતાત્મા | 
સ્વામસ્મરન્બત મલીમસતામલજ્જો 
ભક્તિં ભવત્યભિલષામિ ધિગસ્તુ યન્મામ ||૭|| 

શર્માપ્તિરાર્તિવિહતિશ્ચ ભવત્પ્રસાદં 
શંભોર્વિના ન હિ નૃણાં સ ચ નાન્તરા યામ | 
યસ્યાં વિધિઃ શ્વભુગપિ ક્ષમતે સમં તાં 
ત્વદ્ભક્તિમિચ્છતુ ન કઃ સ્વવિનાશભીરુઃ ||૮|| 

ભક્તિર્વિભાત્યયિ મહત્યપરં તુ ફલ્ગ્વિ-
ત્યેવં ગ્રહો નનુ ભવત્કૃપયૈવ લભ્યઃ | 
લબ્ધસ્ત્વસૌ ફલમમુષ્ય લભે ન કિં વા 
તાં હન્ત તે તદયશો મમ હૃદ્રુજા ચ ||૯|| 

ત્વદ્ભક્ત્યસંભવશુચં પ્રતિકારશૂન્યા-
મન્તર્વહન્નિખિલમીશ સુખં ચ દુઃખમ | 
ઉદ્બન્ધલગ્ન ઇવ દુઃખતયૈવ મન્યે 
સન્તાન્યતીતિ મયિ હન્ત કદા દયેથાઃ ||૧૦|| 

ભક્તિં ભવત્યવિહિતાં વહતસ્તુ તદ્વિ-
શેષોપલંભવિરહાહિતમસ્તુ દુઃખમ | 
તસ્યાઃ પ્રતીપતતિભિર્હતિજં કથં વા 
દુઃખં સહે મયિ કદેશ કૃપા ભવેત્તે ||૧૧|| 

લગ્નઃ કૃતાન્તવદનેઽસ્મિ લભે ચ નાદ્યા-
પ્યચ્છાં રતિં ત્વયિ શિવેત્યવસીદતો મે | 
ત્વદ્વિસ્મૃતિં કુવિષયાભિરતિપ્રચારૈ-
સ્તન્વન હિ માં હસપદં તનુષે બ્રુવે કિમ ||૧૨|| 

બદ્ધસ્પૃહં રુચિરકાઞ્ચનભૂષણાદૌ 
બાલં ફલાદિભિરિવ ત્વયિ ભક્તિયોગે| 
આશાભરાકુલમહો કરુણાનિધે મા-
મર્થાન્તરૈર્હૃતધિયં કુરુષે કિમેવમ ||૧૩|| 

તિક્તગ્રહોઽધિ મધુરં મધુરગ્રહોઽધિ 
તિક્તં યથા ભુજગદષ્ટતનોસ્તથાઽહમ | 
ત્વય્યસ્તરક્તિરિતરત્ર તુ ગાઢમગ્નઃ 
શોચ્યોઽશ્મનોઽપિ હિ ભવામિ કિમન્યદીશ ||૧૪|| 

ત્વત્સંસ્મૃતિ ત્વદભિધાનસમીરણાદિ
સંભાવનાસ્પદમમી મમ સન્તુ શોકાઃ | 
મા સન્તુ ચ ત્વદનુષક્તિમુષઃ પ્રહર્ષા 
મા ત્વત્પુરઃ સ્થિતિપુષેશ દ્રુશાઽનુપશ્ય ||૧૫|| 

સંપાતનં નનુ સુખેષુ નિપાતનં વા 
દુઃખેષ્વથાન્યદપિ વા ભવદેકતાનમ | 
યત્કલ્પયેર્નનુ ધિયા શિવ તદ્વિધેહિ 
નાવૈમ્યહં મમ હિતં શરણં ગતસ્ત્વામ ||૧૬||

દુઃખં પ્રદિત્સુરયિ મે યદિ ન પ્રદદ્યા 
દુઃખાપહં પુરહર ત્વયિ ભક્તિયોગમ | 
ત્વદ્ભક્ત્યલાભપરિચિન્તનસંભવં મે 
દુઃખં પ્રદેહિ તવ કઃ પુનરત્ર ભારઃ ||૧૭|| 

ભક્તયા ત્વયીશ કતિ નાશ્રુપરીતદ્દષ્ટ્યા 
સઞ્જાતગદ્ગદગિરોત્પુળકાઙ્ગયષ્ટ્યા | 
ધન્યાઃ પુનન્તિ ભુવનં મમ સા ન હીતિ 
દુઃખેઽપિ કા નુ તવ દુર્લભતા વિધિત્સા ||૧૮|| 

ત્વદ્ભક્તિરેવ તદનવાપ્તિશુગપ્યુદારા 
શ્રીઃ સા ચ તાવક જનાશ્રયણે ચ લભ્યા| 
ઉલ્લંઘ્ય તાવકજનાન હિ તદર્થનાગ-
સ્ત્વય્યાઃ સહસ્વ તદિદં ભગવન્નમસ્તે ||૧૯|| 

સેવા ત્વદાશ્રયવતાં પ્રણયશ્ચ તેષુ 
સિધ્યેદ્દૃઢો મમ યથાશુ તથા દયાર્દ્રામ | 
દૃષ્ટિં તવાર્પય મયીશ દયાંબુરાશે 
મૈવં વિભો વિમુખતા મયિ દીનબન્ધો ||૨૦|| 

ગૌરીસખં હિમકરપ્રભમંબુદાભં 
શ્રીજાનિ વા શિવવપુસ્તવ તજ્જુષો યે || 
તે ત્વાં શ્રિતા વહસિ મુર્ધ્નિ તદંઘ્રિરેણું 
તત્સેવનં મમ કથં નુ દયાં વિના તે ||૨૧|| 

ત્વદ્ભક્તિકલ્પલતિકાં કૃપયાઽર્પયેશ 
મચ્ચિત્તસીમ્નિ ભવદીયકથાસુધાભિઃ | 
તાં વર્ધય ત્વદનુરાગફલાઢ્યમૌલિં 
તન્મૂલ એવ ખલુ મુક્તિફલં ચકાસ્તિ ||૨૨|| 

નિઃસ્વો ધનાગમ ઇવ ત્વદુપાશ્રિતાનાં 
સન્દર્શને પ્રમુદિતસ્ત્વયિ સાન્દ્રહાર્દઃ| 
આલોકયન જગદશેષમિદં ભવન્તં 
કાર્યસ્ત્વયેશ કૃપયાઽહમપાસ્તખેદઃ ||૨૩|| 

યો ભક્તિકલ્પલતિકાભિધમિન્દુમૌલે-
રેવં સ્તવં પઠતિ તસ્ય તદૈવ દેવઃ | 
તુષ્ટઃ સ્વભક્તિમખિલેષ્ટદુહં દદાતિ 
યાં પ્રાપ્ય નારદમુખૈરુપયાતિ સામ્યમ ||૨૪|| 

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્ય શ્રીમદભિનવ- 
નૃસિંહભારતીસ્વામિવિરચિતં શિવભક્તિકલ્પલતિકાસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||


Back to gujariti Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page