સદાશિવ પઞ્ચરત્નમ

Sadashiva Pancharatnam


સદાશિવપઞ્ચરત્નમ |

યત્સન્દર્શનમાત્રાદ્ભક્તિર્જાતાપ્યવિદ્ધકર્ણસ્ય | 
તત્સન્દર્શનમધુના કૃત્વા નૂનં કૃતાર્થોઽસ્મિ ||૧|| 

યોઽનિશમાત્મન્યેવ હ્યાત્માનં સન્દધદ્વીથ્યામ | 
ભસ્મચ્છન્નાનલ ઇવ જડાકૃતિશ્ચરતિ તં  નૌમિ ||૨|| 

યસ્ય વિલોકનમાત્રાચ્ચેતસિ સઞ્જાયતે શીઘ્રમ | 
વૈરાગ્યમચલમખિલેષ્વપિ વિષયેષુ પ્રણૌમિ તં યમિનમ ||૩|| 

પુરતો ભવતુ કૃપાબ્ધિઃ પુરવૈરિનિવિષ્ટમાનસઃ સોઽયમ | 
પરમશિવેન્દ્રકરામ્બુજસઞ્જાતો યઃ સદાશિવેન્દ્રો મે ||૪|| 

ઉન્મત્તવત્સઞ્ચરતીહ શિષ્યસ્તવેતિ લોકસ્ય વચાંસિ શ્રૄણ્વન | 
ખિદ્યત્રુવાચાસ્ય ગુરુઃ પુરાહો હ્યુન્મત્તતા મે ન હિ તાદૃશીતિ ||૫|| 

પઞ્ચકમેતદ્ભક્ત્યા શ્લોકાનાં વિરચિતં લોકે | 
યઃ પઠતિ સોઽપિ લભતે કરુણાં શીઘ્રં સદાશિવેન્દ્રસ્ય ||૬|| 

ઇતિ સદાશિવપઞ્ચરત્નમ સંપૂર્ણમ ||

Back to gujariti Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page