સદાશિવાષ્ટકમ

Sadashiva Ashtakam


સદા શિવ અષ્ટકમ

શ્રીમત્પરમહંસસ્વામિબ્રહ્માનન્દવિરચિતં

શીર્ષજટાગણભારં ગરળાહારં સમસ્તસંહારમ | 
કૈલાસાદ્રિવિહારં પારં ભવવારિધેરહં વન્દે ||૧|| 

ચન્દ્રકલોજ્જ્વલભાલં કણ્ઠવ્યાલં જગત્રયીપાલમ | 
કૃતનરમસ્તકમાલં કાલં કાલસ્ય કોમલં વન્દે ||૨|| 

કોપેક્ષણહતકામં સ્વાત્મારામં નગેન્દ્રજાવામમ | 
સંસૃતિશોકવિરામં શ્યામં કણ્ઠેન કારણં વન્દે ||૩|| 

કટિતટવિલસિતનાગં ખણ્ડિતયાગં મહાદ્ભુતત્યાગમ | 
વિગતવિષયરસરાગં ભાગં યજ્ઞેષુ બિભ્રતં વન્દે ||૪|| 

ત્રિપુરાદિકદનુજાન્તં ગિરિજાકાન્તં સદૈવ સંશાન્તમ | 
લીલાવિજિતકૃતાન્તં ભાન્તં સ્વાન્તેષુ દેહિનાં વન્દે ||૫|| 

સુરસરિદાપ્લુતકેશં ત્રિદશકુલેશં હૃદાલયાવેશમ | 
વિગતાશેષક્લેશં દેશં સર્વેષ્ટસંપદાં વન્દે ||૬|| 

કરતલકલિતપિનાકં વિગતજરાકં સુકર્મણાં પાકમ | 
પરપદવીતવરાકં નાકઙ્ગમપૂગવન્દિતં વન્દે ||૭||

ભૂતિવિભૂષિતકાયં દુસ્તરમાયં વિવર્જિતાપાયમ | 
પ્રમથસમૂહસહાયં સાયંપ્રાતર્નિરન્તરં વન્દે ||૮|| 

યસ્તુ પદાષ્ટકમેતદ્બ્રહ્માનન્દેન નિર્મિતં નિત્યમ | 
પઠતિ સમાહિતચેતાઃ પ્રાપ્નોત્યન્તે સ શૈવમેવ પદમ ||૯|| 

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસસ્વામિબ્રહ્માનન્દવિરચિતં સદાશિવાષ્ટકં સંપૂર્ણમ ||


Back to gujariti Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page