રાવણકૃતં શિવતાણ્ડવ સ્તોત્રમ

Ravanakrutam Shivatandava Stotram


રાવણકૃતં શિવતાણ્ડવ સ્તોત્રમ |

જટાટવી ગલજ્જલ પ્રવાહપાવિત સ્થલે 
ગલે વલમ્બ્ય લમ્બિતાં ભુજઙ્ગ તુઙ્ગ માલિકાં |
ડમડ્ડમડ્ડમડ્ડમન્નિનાદવડ ડમર્વયં 
ચકાર ચણ્ટતાણ્ડવં તનોતુ ન: શિવ: શિવં ||૧||

જટાકટાહ સમ્ભ્રમ ભ્રમન્નિલિમ્પ નિર્ઝરી 
વિલોલવીચિ વલ્લરી વિરાજમાનમૂર્દ્ધનિ | 
ધગદ્ધગદ ધગજ્જ્વલ લલાટ પટ~અ પાવકે 
કિશોર ચન્દ્રશેખરે રતિઃ પ્રતિક્ષણં મમ ||૨|| 

ધરાધરેન્દ્ર નન્દિની વિલાસબન્ધુ બન્ધુર 
સ્ફુરત દિગન્તસન્તતિ પ્રમોદમાનમાનસે | 
કૃપા કટાક્ષ ધોરણી નિરુદ્ધ દુર્ધરાપદિ 
ક્વચિત ચિદંબરે મનો વિનોદમેતુ વસ્તુનિ ||૩|| 

જટાભુજઙ્ગ પિઙ્ગલ સ્ફુરત્ફણામણિપ્રભા 
કદમ્બ કુઙ્કુમ દ્રવપ્રલિપ્ત દિગ્વધૂમુખે |
મદાન્ધ સિન્ધુર સ્ફુરત્ત્વગુત્તરીય મેદુરે 
મનો વિનોદમદ્ભુતં બિભર્તુ ભૂતભર્તરિ ||૪||

સહસ્ર લોચન પ્રમૃત્ય શેષલેખ શેખર 
પ્રસૂન ધૂલિ ધોરણી વિધુસરાઙ્ઘ્રિપીઠભૂઃ | 
ભુજઙ્ગરાજમાલયા નિબદ્ધજાટજૂટકઃ 
શ્રિયૈ ચિરાય જાયતાં ચકોરબન્ધુ શેખરઃ ||૫|| 

લલાટચત્વર જ્વલદ ધનઞ્જયસ્ફુલિઙ્ગભાનિપીત 
પઞ્ચસાયકં નમન્નિલિંપનાયકમ 
સુધામયૂખલેખયા વિરાજમાનશેખરં મહાકપાલિ સંપદે 
શિરો જટાલમસ્તુ નઃ ||૬|| 

કરાલ ભાલ પટ~ઇકા ધગદ્ધગદ્ધગજ્જ્વલ-
દ્ધનઞ્જયાધરીકૃત પ્રચણ્ડ પઞ્ચસાયકે | 
ધરાધરેન્દ્ર નન્દિની કુચાગ્ર ચિત્ર પત્રક 
પ્રકલ્પનૈક શિલ્પિનિ ત્રિલોચને મતિર્મમ ||૭|| 

નવીનમેઘમણ્ડલી નિરુદ્ધ દુર્ધરસ્ફુરત 
કુહૂનિશીથિનીતમઃ પ્રબન્ધ બન્ધુકન્ધરઃ 
નિલિંપનિર્ઝરી ધર-સ્તનોતુ કૃત્તિસિન્ધુરઃ 
કલાનિધાનબન્ધુરઃ શ્રિયં જગદ્ધુરન્ધરઃ ||૮|| 

પ્રફુલ્લનીલ પઙ્કજ પ્રપઞ્ચ કાલિમચ્છટા- 
વિડંબિ કણ્ઠ કન્ધરા રુચિપ્રબદ્ધ કન્ધરમ | 
સ્વરચ્છિદં પુરચ્છિદં ભવચ્છિદં મખચ્છિદં 
ગજચ્છિદાન્ધકચ્છિદં તમન્તકચ્છિદં ભજે ||૯|| 

અગર્વ સર્વમઙ્ગલા કલાકદંબમઞ્જરી 
રસપ્રવાહ માધુરી વિજૄમ્ભણામધુવ્રતમ | 
સ્મરાન્તકં પુરાન્તકં ભવાન્તકં મખાન્તકં 
ગજાન્તકાન્ધકાન્તકં તમન્તકાન્તકં ભજે ||૧૦|| 

જયત્વદભ્રબિભ્રમ ભ્રમદ્ભુજઙ્ગમસ્ફુરદ 
ધગદ્ધગાદ્વિનિર્ગમત્કરાલ ભાલહવ્યવાટ | 
ધિમિદ્ધિમિદ્ધિમિધ્વનન્મૃદઙ્ગ તુઙ્ગમઙ્ગલ
ધ્વનિ ક્રમ પ્રવર્તિત પ્રચણ્ડ તાણ્ડવઃ શિવઃ ||૧૧|| 

દૃષદ્વિચિત્ર તલ્પયોર્ભુજઙ્ગ મૌક્તિકસ્રજો-
ર્ગરિષ્ઠરત્નલોષ્ઠયોઃ સુહૃદ્વિપક્ષ પક્ષયોઃ | 
તૃણારવિન્દચક્ષુષોઃ પ્રજામહી મહેન્દ્રયોઃ 
સમપ્રવર્તયન્મનઃ કદા સદાશિવં ભજે || ૧૨|| 

કદા નિલિંપ નિર્ઝરી નિકુઞ્જકોટરે વસન-
વિમુક્તદુર્મતિઃ સદા શિરઃ સ્થમઞ્જલિં વહન | 
વિમુક્તલોલલોચના લલામભાલલગ્નકઃ 
શિવેતિ મન્ત્રમુખરન કદા સુખી ભવામ્યહમ || ૧૩|| 

ઇમં હિ નિત્યમેવ મુક્તમુત્તમોત્તમં સ્તવં 
પઠન્સ્મરન્બ્રુવન્નરો વિશુદ્ધિમેતિ સન્તતમ | 
હરે ગુરૌ સ ભક્તિમાશુ યાતિ નાન્યથા ગતિં 
વિમોહનં હિ દેહિનાં તુ શઙ્કરસ્ય ચિન્તનમ || ૧૪||

પૂજાવસાનસમયે દશવક્ત્રગીતં 
યઃ શંભુપૂજનમિદં પઠતિ પ્રદોષે| 
તસ્ય સ્થિરાં રથગજેન્દ્રતુરઙ્ગયુક્તાં 
લક્ષ્મીં સદૈવ સુમુખીં પ્રદદાતિ શંભુઃ || ૧૫|| 

ઇતિ શ્રીરાવણવિરચિતં શિવતાણ્ડવસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ || 

Back to gujariti Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page