પશુપતિ અષ્ટકમ

Pashupati Ashtakam


પશુપતિયષ્ટકમ |

પશુપતીન્દુપતિં ધરણીપતિં ભુજગલોકપતિં ચ સતીપતિમ | 
પ્રણતભક્તજનાર્તિહરં પરં ભજત રે મનુજા ગિરિજાપતિમ ||૧|| 

ન જનકો જનની ન ચ સોદરો ન તનયો ન ચ ભૂરિબલં કુલમ | 
અવતિ કોઽપિ ન કાલવશં ગતં ભજત રે મનુજા ગિરિજાપતિમ ||૨|| 

મુરજડિણ્ડિમવાદ્યવિલક્ષણં મધુરપઞ્ચમનાદવિશારદમ | 
પ્રમથભૂતગણૈરપિ સેવિતં ભજત રે મનુજા ગિરિજાપતિમ  ||૩|| 

શરણદં સુખદં શરણાન્વિતં શિવ શિવેતિ શિવેતિ નતં નૃણામ | 
અભયદં કરુણાવરુણાલયં ભજત રે મનુજા ગિરિજાપતિમ  ||૪|| 

નરશિરોરચિતં મણિકુણ્ડલં ભુજગહારમુદં વૃષભધ્વજમ | 
ચિતિરજોધવલીકૃતવિગ્રહં ભજત રે  મનુજા ગિરિજાપતિમ  ||૫|| 

મખવિનાશકરં શિશિશેખરં સતતમધ્વરભાજિફલપ્રદમ | 
પ્રળયદગ્ધસુરાસુરમાનવં ભજત રે મનુજા ગિરિજાપતિમ  ||૬|| 

મદમપાસ્ય ચિરં હૃદિ સંસ્થિતં મરણજન્મજરામયપીડિતમ | 
જગદુદીક્ષ્ય સમીપભયાકુલં ભજત રે મનુજા ગિરિજાપતિમ  ||૭|| 

હરિવિરઞ્ચિસુરાધિપપૂજિતં યમજનેશધનેશનમસ્કૄતમ | 
ત્રિનયનં ભુવનત્રિતયાધિપં ભજત રે મનુજા ગિરિજાપતિમ  ||૮|| 

પશુપતેરિદમષ્ટકમદ્ભુતં વિરચિતં પૃથિવીપતિસૂરિણા | 
પઠતિ સંશ્રૃણુતે મનુજઃ સદા શિવપુરીં વસતે લભતે મુદમ ||૯|| 

ઇતિ શ્રીપશુપત્યષ્ટકમ સંપૂર્ણમ ||

Back to gujariti Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page