દ્વાદશ જ્યોતિર્લિઙ્ગ સ્મરણમ

Dvadasha Jyotirlinga Smaranam


દ્વાદશજ્યોતિર્લિઙ્ગસ્મરણમ

સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથં ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ | 
ઉજ્જયિન્યાં મહાકાળમોઙ્કારમમલેશ્વરમ ||૧|| 

પરલ્યાં વૈદ્યનાથં ચ ડાકિન્યાં ભીમશઙ્કરમ | 
સેતુબન્ધે તુ રામેશં નાગેશં દારુકાવને ||૨|| 

વારાણસ્યાં તુ વિશ્વેશં ત્ર્યંબકં ગૌતમીતટે | 
હિમાલયે તુ કેદારં ઘુસૃણેશં શિવાલયે ||૩|| 

એતાનિ જ્યોતિર્લિઙ્ગાનિ સાયં પ્રાતઃ પઠેન્નરઃ | 
સપ્તજન્મકૃતં પાપં સ્મરણેન વિનશ્યતિ ||૪|| 

ઇતિ દ્વાદશજ્યોતિર્લિઙ્ગસ્મરણં સંપૂર્ણમ ||

Back to gujariti Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page