ચન્દ્રશેખર અષ્ટક સ્તોત્રમ

Chandrashekara Ashtaka Stotram


ચન્દ્રશેખરઅષ્ટકસ્તોત્રમ |

ચન્દ્રશેખર ચન્દ્રશેખર 
ચન્દ્રશેખર પાહિ મામ | 
ચન્દ્રશેખર ચન્દ્રશેખર 
ચન્દ્રશેખર રક્ષ મામ ||૧|| 

રત્નસાનુશરાસનં રજતાદ્રિશૃઙ્ગનિકેતનં 
સિઞ્જિનીકૃતપન્નગેશ્વરમચ્યુતાનનસાયકમ | 
ક્ષિપ્રદગ્ધપુરત્રયં ત્રિદિવાલયૈરભિવન્દિતં 
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ||૨|| 

પઞ્ચપાદપપુષ્પગન્ધપદાંબુજદ્વયશોભિતં 
ભાલલોચનજાતપાવકદગ્ધમન્મથવિગ્રહમ | 
ભસ્મદિગ્ધકલેબરં ભવ નાશનં ભવમવ્યયં 
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ||૩|| 

મત્તવારણમુખ્યચર્મકૄતોત્તરીયમનોહરં  
પઙ્કજાસનપદ્મલોચનપૂજિતાંઘ્રિસરોરુહમ | 
દેવસિન્ધુતરઙ્ગસીકર સિક્તશુભ્રજટાધરં 
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ||૪|| 

યક્ષરાજસખં ભગાક્ષહરં ભુજઙ્ગવિભૂષણં 
શૈલરાજસુતાપરિષ્કૃતચારુવામકલેબરમ | 
ક્ષ્વેડનીલગલં પરશ્વધધારિણં મૃગધારિણં 
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ||૫|| 

કુણ્ડલીકૃતકુણ્ડલેશ્વર કુણ્ડલં વૃષવાહનં 
નારદાદિમુનીશ્વરસ્તુતવૈભવં ભુવનેશ્વરમ | 
અન્ધકાન્તકમાશ્રિતામરપાદપં શમનાન્તકં  
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ||૬|| 

ભેષજં ભવરોગિણામખિલાપદામપહારિણં 
દક્ષયજ્ઞવિનાશનં ત્રિગુણાત્મકં ત્રિવિલોચનમ | 
ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદં સકલાઘસંઘનિબર્હણં 
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ||૭|| 

ભક્તવત્સલમર્ચિતં નિધિક્ષયં હરિદંબરં 
સર્વભૂતપતિં પરાત્પરમપ્રમેયમનુત્તમમ | 
સોમવારિદભૂહુતાશનસોમપાનિલખાકૃતિં 
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ||૮|| 

વિશ્વસૃષ્ટિવિધાયિનં પુનરેવ પાલનતત્પરં 
સંહરન્તમપિ પ્રપઞ્ચમશેષલોકનિવાસિનમ | 
કીડયન્તમહર્નિશં ગણનાથયૂથસમન્વિતં 
ચન્દ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ||૯|| 

મૃત્યુભીતમૃકણ્ડુસૂનુકૃતસ્તવં શિવસન્નિધૌ 
યત્ર કુત્ર ચ યઃ પઠેન્ન હિ તસ્ય મૃત્યુભયં ભવેત | 
પૂર્ણમાયુરરોગતામખિલાર્થસંપદમાદરાત 
ચન્દ્રશેખર એવ તસ્ય દદાતિ મુક્તિમયત્નતઃ ||૧૦|| 

ઇતિ શ્રીચન્દ્રશેખરાષ્ટકસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Back to gujariti Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page