ஸ்ரீலங்கா - வினாயகாபுரம் ஸ்ரீ சிவன் ஆலய
ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம்
- - - - - - - - -

Srilanka - Vinayakapuram Sri Shiva temple Jeernothaarana
ashtabhandana Maha Kumbabishekam
* * * * *


ஸ்ரீலங்கா, வினாயகாபுரம் ஸ்ரீ சிவன் ஆலய மகா கும்பாபிஷேகம்

எம்பெருமானது கும்பாபிஷேகத்திற்கு பலபொருட்கள் தேவைப்படுகின்றன

Vinayakapuram Sri Shiva temple


Back to Important Events Page
Back to Renovation (thiruppaNi) Page
Back to Shaivam Home Page